Blootstellingsonderzoek

Het kan zijn dat uit de uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) naar voren komt dat er specifieke aanvullende inventarisaties of verdiepende onderzoeken noodzakelijk zijn. Werk je bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen of kunnen medewerkers blootgesteld worden aan biologische agentia, zware fysieke belasting, trillingen of schadelijk geluid? Dan moet dit nader onderzocht worden.

Gevaarlijke stoffen, gassen of dampen

Het doel van een blootstellingsonderzoek is het vaststellen van concentraties schadelijke stoffen waaraan medewerkers worden blootgesteld. Het blootstellingsonderzoek kan bestaan uit een kwantitatief onderbouwde schatting van de blootstellingsconcentratie of uit metingen. Indien door middel van metingen de blootstelling wordt vastgesteld, worden aan de hand van een vooraf vastgesteld monsternameplan in de ademzone van de werknemers luchtmetingen gedaan. Deze concentraties worden vergeleken met door de overheid vastgestelde grenswaarden. Hieruit wordt geconcludeerd of er wel of geen sprake is van gezondheidsrisico’s.

Schadelijk geluid

De meest voorkomende klachten zijn gehoorklachten door te hoge geluidsbelasting. Met een geluidsmeter wordt de blootstelling aan geluid gemeten. Wetenschappelijk is vastgesteld dat blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80dB(A) schade kan veroorzaken aan het gehoor. Een lawaaiige arbeidssituatie is dus een ongewenste situatie. De daaraan verbonden risico’s dienen weggenomen te worden of zo veel mogelijk te worden gereduceerd.

Lichaamstrillingen

Trillingen van objecten veroorzaken lichaamstrillingen bij mensen. Een goed voorbeeld hiervan is trillingen, welke voorkomen bij het werken met voertuigen; de trillingen worden doorgaans via de stoel en/of de vloer overgebracht op de bestuurder. Risico’s treden op bij hoge, langdurige, herhaaldelijke en regelmatige blootstelling aan trillingsniveaus, vooral wanneer deze gepaard gaan met heftige schokken. Nadelige effecten van langdurige blootstelling zouden bijvoorbeeld rugaandoeningen of zelfs erger kunnen zijn. Voorbeelden waar deze trillingen kunnen voorkomen, zijn onder andere hef- & reachtrucks, bulldozers, vrachtwagens, kranen, helikopters, e.d. Er wordt gemeten met axiaalversnellingsmeters conform NEN ISO 2631. Deze apparatuur is draadloos en schakelt automatisch in zodra de medewerker plaatsneemt op de meter en weer uit als deze van de stoel opstaat. 

Ergonomie & fysieke belasting

De consultant (ergonoom) van Octant adviseert werkgevers en werknemers over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Daardoor worden lichamelijke klachten van werknemers en een daardoor hoog ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen. Wij adviseren jou en je collega's over hoe fysieke over- en onderbelasting te voorkomen door:

  • het wegnemen van de fysieke belasting
  • een verbeterde organisatie van het werk;
  • (her)inrichting van de werkplek, toepassen van hulpmiddelen;
  • adviseren over het toepassen van de juiste werkmethode;
  • geven van voorlichting aan werknemers.

Na een blootstellingsonderzoek worden door onze consultants altijd heldere en praktische verbeterpunten gegeven waar jij direct mee aan de slag kunt gaan. Klik hier om meer te weten te komen over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een verdiepende RI&E of blootstellingsonderzoek. 

Meer informatie?

Neem direct contact op

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 - 611 244