ISO 50001

Een van de belangrijke hulpmiddelen om het energieverbruik te verminderen is een goed Energie Management.

Effectief energiemanagement is niet alleen goed voor een onderneming, het wordt ook steeds meer een eis. Een uitstekende manier om structurele energiebesparing te realiseren is met behulp van ISO 50001. Daarnaast is een ISO 50001 systeem ook in het kader van de Wet Milieubeheer een borging voor kwaliteit en is certificering volgens ISO 50001 een vrijwaring voor de Energy Efficiency Directive (EED).

Verschil met ISO 14001

In de ISO 50001-norm is energie het centrale onderwerp. Dit in tegenstelling tot de ISO 14001-norm, waarin energie één van de milieuaspecten is. Een ander duidelijk verschil met de ISO 14001-norm is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten. Ook worden in de ISO 50001-norm strengere eisen gesteld aan de mate van monitoring van energiegebruik, het inzichtelijk maken van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze waar te maken.

Waarom een energiemanagementsysteem?

De wereldwijde energieproductie is verantwoordelijk voor 60% van de broeikasgasemissies. ISO 50001 biedt richtlijnen voor verschillende organisaties om hun energieprestaties op systematische wijze te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op doelstellingen om opwarming van de aarde door broeikasgasemissies tegen te gaan. Organisaties kunnen door zich te certificeren voor deze norm, zich onderscheiden van hun (internationale) concurrenten en door het invoeren van een energie management systeem, energie en dus kosten besparen en bijdragen aan  broeikasgasreductie. 

ISO 50001 is geschikt voor elke organisatie die een energiemanagement systeem op wil zetten, verbeteren of onderhouden. Hierbij maakt het niet uit of het een groot of klein bedrijf is, met of zonder winstoogmerk. 

Specifieke voordelen:

  • extra energiebesparing; 
  • verbetering van efficiency: meer produceren met minder; 
  • kostenbesparing door gerichte beheersing van het energieverbruik; 
  • conformiteit met wet- en regelgeving; 
  • evaluatie van de resultaten van uw energie-inspanningen; 
  • energiebewuste medewerkers; 
  • de verankering van verbeteringen in uw managementsysteem
  • een positief bedrijfsimago.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@octant-advies.nl of telefoonnummer 0181 611 244.