Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Als werkgever weet je hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar, wist je ook dat je wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is? Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of Arbo deskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd de RI&E.

Wat is een RI&E

De RI&E is een totaaloverzicht van alle arbeidsrisico's binnen uw bedrijf of organisatie. De RI&E is niet alleen een beschrijving van de huidige toestand, maar tevens het uitgangspunt voor het treffen van maatregelen om de gezondheidsrisico's voor werknemers te beperken. Bij een RI&E hoort een Plan van Aanpak waarin wordt aangegeven welke maatregelen er de komende periode genomen worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het PvA is een dynamisch document waarmee u de arbeidsomstandigheden en overige risico’s planmatig verbeterd en beheerst met als doel; Gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen. Dit is van belang voor uw bedrijf en uw medewerkers. Het leidt namelijk niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar bevordert ook het werkplezier en de productiviteit.

Toetsing van de RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbokerndeskundige (zie artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling). Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. 

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor toetsingsvrijstelling 

Een bedrijf komt in aanmerking voor toetsingsvrijstelling wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Bij het bedrijf werken maximaal 25 werknemers (alle vestigingen samen);
  • Voor het opstellen van de RI&E wordt gebruikt gemaakt van een branchespecifiek RI&E-instrument dat is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde arbo-deskundige;
  • Het bedrijf valt onder de betreffende branche.

Onze aanpak RI&E

 

Stap 1: Interview over uw Arbobeleid

Een RI&E start met een interview met de directie en/of VG functionaris en/of bedrijfsleiding waarin aandacht wordt geschonken aan het Arbo-, Veiligheids- en Verzuimbeleid van de organisatie. 

 

Stap 2: Houden van interview met medewerkers.

Een zelfde interview over de veiligheid en de uitvoering van het werk worden gehouden met een aantal medewerkers van de organisatie.

 

Stap 2: Uitgebreide rondgang in het bedrijfspand en indien van toepassing) externe werkplekken

Na de interviews zal de adviseur het kantoor, alle interne werplekken en overige (technische, opslag, keuken, etc.) ruimten schouwen en hier de risico-inventarisatie uitvoeren. Ook worden er (indien van toepassing) één of twee externe werkplekken bezocht al waar de risico’s van alle werkzaamheden kunnen worden bekeken. Er zal een complete beoordeling plaatsvinden van de arbeidsomstandigheden op basis van de Nederlandse Arbowet. 

 

Stap 3: Rapportage en toetsing

Alle informatie samen vormt de rapportage. Hieruit komt duidelijk naar voren wat de eventuele tekortkomingen op basis van de Nederlandse Arbowet zijn. Tevens worden er aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. Wij rapporteren onze bevindingen in één rapport. Het wettelijk verplichte  Plan van Aanpak behorend bij de RI&E wordt opgenomen in de rapportage. 

 

De onafhankelijke kerndeskundige (SKO gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige), een wettelijk bevoegd persoon, toetst de RI&E rapportage op de inhoud en zal deze bij geschiktheid autoriseren. De RI&E verkrijgt hiermee een officiële wettelijke status. Er wordt een formeel toetsingscertificaat afgegeven. 

 

Meer informatie of een offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op via 0181 611 244 of via onderstaand contact formulier. 

 

Heeft u een vraag?

We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 08:00 - 17:00

0181 611 244